+36 1 320 9175

Adatkezelés


I. Célja, hatálya

1.1 E tájékoztató célja, hogy összefoglalja az AJTIsupport által alkalmazott adatkezelési elveket, és a vállalkozás adatkezelési politikáját, melyet mint adatkezelő, magára nézve kötelezően ismer el.

1.2 A jelen tájékoztató az ajtisupport.com weboldalon, és/vagy ezen a weboldalon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén, a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a vállalkozás különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az AJTIsupport semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy, másokkal együtt - meghatározza.
Ezen felül számos szolgáltatás esetében a szolgáltatás üzemeltetője is folytat önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében a szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes szolgáltatás üzemeltetői által végzett adatkezelési tevékenységre az adott szolgáltatás üzemeltetője által, az adott szolgáltatás honlapján elérhetővé tett adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók.

2.3 Személyes adat, vagy adat: bármilyen adat, vagy információ, amely alapján egy természetes személy, vagy felhasználó - közvetett, vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, vagy szolgáltatást üzemeltető személy, aki az adatkezelő - illetve a szolgáltatás üzemeltetője - nevében személyes adatokat kezel.

2.5 Felhasználó: az a természetes személy, aki az AJTIsupport szolgáltatásait igénybe veszi, és ennek keretében megadja az alábbi 3.1 pontban felsorolt adatait.

2.6 Külső szolgáltató: az adatkezelő, vagy a szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan - akár közvetlenül, akár közvetetten - igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek, vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

2.7 Tájékoztató: az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A felhasználó beleegyezése alapján az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési idő (életkor), megkeresés tárgya, problémák/események leírása, használt eszközök műszaki paraméterei.

3.2 Amennyiben a felhasználó kitölti az ajtisupport.com weboldal kapcsolatfelvételi űrlapját, valamint e-mailt küld a weboldalon található e-mail címre, úgy az adatkezelő e-mail postafiókjában kezelheti a 3.1 pontban ismertetett adatokat, és azokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban tárolja.

IV. Az Adatkezelés célja, jogalapja

4.1 Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

- a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás;
- egyedi felhasználói megkeresések kezelése, rögzítése, rendszerezése, feldolgozása, tárolása, valamint továbbítása;
- egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek értesítése e-mailben, vagy telefonon; 
- a felhasználók jogainak védelme, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fenti 4.1 pontban rögzített céloktól eltérő célokra nem használja fel, azokat védelem nélküli eszközökön nem tárolja.

4.2 A felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.3 Jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók, valamint partnerek részére történő adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4 A felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott, vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Pl. egyéb korlátozások miatt más nevében veszi fel a kapcsolatot velünk.

V. Az Adatkezelés elvei, módja

5.1 Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.2 A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az ajtisupport.com weboldalon semmilyen adat sem tárolódik, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok a help@ajtisupport.com e-mail című postafiókba érkeznek meg. 

5.3 Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4 Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

5.6 Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes - a jelen tájékoztatóban hivatkozott - esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
Az adatkezelő bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés, vagy ezek alapos gyanúja miatt, az adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

5.7 Az adatkezelő az általa kezelt személyes adat - felhasználói kérés alapján történő - helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.8 Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását és jogosulatlan terjesztését. Az AJTIsupport által használt eszközök, szoftverek és szolgáltatások biztonságos jelszavakkal, és a legtöbb esetben - ahol ez elérhető - kettős hitelesítési funkciókkal védettek. 

5.9 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VI. Az Adatkezelések időtartama

6.1 A felhasználók által küldött e-mailek esetén az adatkezelő az e-mailt a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően törli, kivéve ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

6.2 A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat az adatkezelő rendszereiből törlődik.

6.3 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, vagy bűncselekmény gyanúja - esetleges polgári jogi felelősség gyanúja esetén - jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni, illetve harmadik félnek átadni is.

6.4 Amennyiben bíróság, vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az adatkezelő - a felhasználó tájékoztatása mellett - korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

VII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

7.1 A felhasználó kérhet tájékoztatást a kezelt adatairól. A felhasználótól e-mailben kapott tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó már ismert e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták, vagy kapják meg felhasználó adatait.

7.2 A felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.3 A felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi - törölt - adatok már nem állíthatók helyre.

7.4 A felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét, vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a felhasználó igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

7.5 A felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

7.6 A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő valamelyik szolgáltatás üzemeltetője, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás; vagy, ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

VIII. Adatfeldolgozó

8.1 A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatfeldolgozónak minősül: AJTIsupport (H-1095 Budapest, Mester utca 83 A 9 01; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; nyilvántartási száma: 50916814; adószáma: 67895786-1-43).

IX. Külső szolgáltatók

9.1 A szolgáltatások üzemeltetője, vagy az adatkezelő, a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal az adatkezelő együttműködik. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról felhasználói kérésre, e-mailben küldött tájékoztató keretében értesíti a felhasználókat.

9.2 Kapcsolatfelvételt - az adatkezelővel együttműködő kapcsolatfelvételt -  könnyítő külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google Inc., Microsoft Corporation.

9.3 Az AJTIsupport nem kezel és nem tárol webanalitikai adatokat rendszereiben és weboldalán.

9.4 Fizetést biztosító külső szolgáltatók, melyek a szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve az elektronikus számlázási szolgáltatás használatához kapcsolódóan fizetést biztosító külső szolgáltatóval szerződik. A fizetést biztosító külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító külső szolgáltató honlapján érhető el. Az adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító külső szolgáltatók: OTP Bank Nyrt., KBOSS.hu Kft.

9.5 Tárhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a weboldalunk üzemeltetéséhez külső szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe. Weboldal szerkesztés és üzemeltetés: Unique IMG Bt., domain és webtárhely: Rackhost Zrt., e-mailek és fájlok tárolása: Apple Inc., Microsoft Corporation.

X. Egyéb külső szolgáltatók

10.1 Lehetnek olyan külső szolgáltatók (pl. telekommunikációs vállalatok, domain regisztrátorok), amelyekkel sem a szolgáltatások üzemeltetője, sem az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban, de a megfelelő munkavégzés és kivitelezés érdekében - a felhasználó(k) bevonásával vagy megbízása alapján - szükséges kapcsolatba lépni. E külső szolgáltatók részére továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály, vagy jogerős hatósági végzés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. Az adatkezelő az ilyen jellegű adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XII. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

12.1 Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa lekövetve az esetleges jogszabályi változásokat. A felhasználó minden webes, e-mailes, telefonos kapcsolatfelvétel esetén elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 A felhasználók az esetleges adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit elküldhetik az info@ajtisupport.com e-mail címre.

13.2 A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3 A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Kapcsolat

Az űrlap elküldéséhez kérem húzza át az alábbi kapcsolót balról jobbra.


Telefon: +36 1 320 9175 | E-mail: help@ajtisupport.com
Impresszum
2016 - 2020 © AJTIsupport